O 16 de setembro póñense a exposición pública os padróns fiscais dos impostos de actividades económicas e bens inmobles

Recadación

O Concello de Ames acaba vén de anunciar que o vindeiro 16 de setembro poñerá a exposición pública, para que os veciños e veciñas poidan proceder á súa consulta, o padrón dos seguintes impostos:

⎯ Imposto sabre actividades económicas

⎯ Imposto sobre bens inmobles urbanos

⎯ Imposto sobre bens inmobles de características especiais

⎯ Imposto sobre bens inmobles rústicos

O citado padrón poderá consultarse desde o día 16 de setembro ata o día 18 de outubro en horario de 9 a 14 horas nos seguintes lugares:

⎯ Oficinas Xerais do Concello en Bertamiráns (Praza do Concello, 2 – baixo)

⎯ Oficina Municipal do Milladoiro (Rúa de Abaixo, 10 – baixo)

⎯ Deputación de A Coruña (Rúa Archer Milton Huntington, 17 – A Coruña)

RECURSOS

Contra as liquidacións que conteñen os padróns fiscais os/as interesados/as podarán formular ante o presidente da Deputación o recurso da reposición regulado no artigo 14.2 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto lexisiativo 2/2004, de 5 de marzo, no prazo dun mes. que se contará desde o día seguinte ao da finalización da exposición pública dos padróns fiscais. Tamén se poderá utilizar calquera outro que se considere oportuno.

Descargar Bando Exposición Pública dos Padróns Fiscais

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *